پايگاههاي قرآنی
پايگاه تحقيقات القرآن ( علم الكتاب )

پايگاه تحقيقات القرآن(علم الكتاب) بانك جامع اطلاعات قرآن كريم

آدرس سايت :                                                       www.quranstudies.ir

مهمترين ويژگي های پژوهشی سايت :

بانك جامع اطلاعات قرآنی .

ترجمه قرآن :شامل 26 ترجمه فارسی .

تفاسير شيعه  :  شامل متن  27 تفسير فارسی و 24 تفسير عربی .

بيش از 60 مقاله درباره قرآن و مستشرقان  .

بيش از 700 مقاله قرآنی .

واژه شناسي قرآنی  .

شامل بخشهای قرآن شناسی ، معارف در قرآن ، علوم قرآنی ، ادبيات قرآن ، قصص قرآن، اعلام قرآن .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩