پايگاههاي قرآنی
پايگاه انجمن اعجاز علمی قرآن

پايگاه انجمن اعجاز علمی قرآن

آدرس سايت :                                                     www.miracleofquran.net

مهمترين ويژگی های پژوهشی سايت :

بررسي اعجازهاي علمي و لفظی و سيستمهاي قرآن .

بيش از 70 مقاله در زمينه اعجاز علمی قرآن .

معرفی بيش از 130 مورد اعجاز علمی قرآن .

كتابخانه اعجاز علمی قرآن .

معرفی بيش از 300 پايان نامه در موضوع اعجاز علمی قرآن و ...

سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩