پايگاههاي قرآنی
پايگاه آموزش مجازی حفظ قرآن كريم

پايگاه آموزش مجازی حفظ قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه

آدرس سايت :                                                           www.quranhefz.ir

مهمترين ويژگي های آموزشی سايت :

آموزش مجازی حفظ مفاهيم قرائت ترتيل روانخوانی روخوانی تجويد و داوری تجويد قرآن كريم .

ارائه اصول و روشهای حفظ .

آزمون آنلاين .

بانك آزمون حفظ قرآن متشكل از 12000 سوال چهار گزينه ای .

4 دوره ترتيل از قاريان بين المللی به تفكيك جزء و صفحه .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩