پايگاههاي قرآنی
پايگاه تنغيم ( پايگاه تخصصی تلاوت )

پايگاه تنغيم پايگاه تخصصی تلاوت

آدرس سايت :                                                                  www.telavatha.ir

مهمترين ويژگی های آموزشی سايت :

سايت جامع در زمينه آموزش مقامات قرآنی .

تلاوتهای قرآنی از قراء ايرانی و مصری .

مقالات قرآنی .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩