پايگاههاي قرآنی
پايگاه مكتب قرآن

پایگاه مکتب قرآن

آدرس سايت :                                                          www.maktabnet.net

مهمترين ويژگی های آموزشی سايت :

فعالیت در زمینه حفظ قرآن کریم  .

ارائه مشاوره برای انواع حفظ .

مطالب و خبرهای قرآنی در رابطه با حفظ قرآن کریم .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩