پايگاههاي قرآنی
پایگاه كانون گفتمان قرآنی

كانون گفتمان قرآنی وابسته به مركز ملی پاسخگويی به سوالات دينی

آدرس سايت :                                                              www.askquran.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

كتابخانه علوم اسلامی با قابليت دانلود كتاب .

انجمن گفتگوهای قرآنی با قابليت شركت در بحث های قرآن شناسی .

انجمن تفسير و علوم قرآن مشتمل بر قريب به 2300 موضوع و 55000 مدخل ( تايپك ) .

انجمن علوم قرآنی مشتمل بر قريب به 400 موضوع و 4500 مدخل ( تايپك ) .

انجمن اعلام قرآن و تاريخ گذشتگان  مشتمل بر قريب به 950 موضوع و 13000 مدخل ( تايپك ) .

انجمن احكام قرآنی مشتمل بر قريب به 700 موضوع و 15000 مدخل ( تايپك ) .

انجمن مهارتهای زندگی قرآنی مشتمل بر قريب به 1600 موضوع و 45000 مدخل ( تايپك ) .

سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩