پايگاههاي قرآنی
پايگاه اينترنتی نكات قرآن

پايگاه اينترنتی نكات قرآن ( نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )

آدرس سايت :                                                          www. nokateqoran.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه متن و ترجمه و تفسير قرآن.

 نكات اعتقادی و ادبی و ...

قابليت گسترش نكات به وسيله كاربران سايت.

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩