پايگاههاي قرآنی
پايگاه معاونت تبليغ و ترويج فعاليتهای قرآنی

پايگاه معاونت تبليغ و ترويج فعاليتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آدرس سايت :                                                www.qia.farhang.gov.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه اخبار قرآنی.

خبر رسانی در زمینه اخبار و فعالیتهای جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی.

معرفی مراكز و موسسات قرآنی كشور به تفكيك استان ها ( اعم از پژوهشی و غيره ).

حمايت از طرحهای مطالعاتی و تحقيقاتی قرآن.

ارائه و برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی قرآنی و ...

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩