پايگاههاي قرآنی
پايگاه غدير

پايگاه غدير

آدرس سايت :                                               www.ghadeer.org

مهمترين ويژگی های سايت :

كتابخانه ديجيتال جامع علوم اسلامی .

كتابخانه نفيس كتب تفسير و علوم قرآنی .

دسترسی به بيانات امام خميني ( ره ) در قالب صحيفه نور به تفكيك تاريخ و جلد كتاب .

دسترسی به بيانات مقام معظم رهبری ( دام ظله العالی ) .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩