پايگاههاي قرآنی
پايگاه كتابخانه مركز تعليمات اسلامی واشنگتن

پايگاه كتابخانه مركز تعليمات اسلامی واشنگتن


آدرس سايت :                                                  www.iec-md.org

مهمترين ويژگي های سايت :
كتابخانه جامع علوم اسلامی .
ارائه بيش از 2000 كتاب در موضوعات مختلف اسلامی .
حاوی كتابهای مفيد پيرامون قرآن ، علوم قرآنی ، تفسير و موضوعات قرآنی ديگر در بيش از 200 عنوان .
كتابخانه معصومين ( عليهم السلام ) .
مقالات قرآنی  .
متن كامل قرآن كريم به تفكيك جزء و سوره .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩