پايگاههاي قرآنی
پايگاه دبير خانه كميته اعزام و دعوت از قاريان قرآن كريم

پايگاه دبير خانه كميته اعزام ودعوت از قاريان قرآن كريم

آدرس سايت :                                                          www.alqari.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه اخبار قرآنی .

معرفی چهره های قرآنی .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩