پايگاههاي قرآنی
پايگاه تنزيل

پايگاه تنزيل

آدرس سايت :                                                     www.tanzil.net

مهمترين ويژگی های سايت :                                                                       

پروژه بين المللی ترجمه قرآن كريم .

ارائه بيش از 100 ترجمه از قرآن كريم به زبانهای مختلف .

ارائه بيش از 30 قرائت صوتی از قرآن كريم.

قابليت جستجو در ريشه لغات .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩