پايگاههاي قرآنی
پایگاه پارس قرآن

پايگاه جستجوگر قرآن ( پارس قرآن )

آدرس سایت :                                        www.parsquran.com   

مهمترين ويژگی های سايت :

داراي متن  قرآن و ترجمه به زبانهاي فارسي و انگليسي.

قابليت جستجوی كلمات قرآن ( متن و ترجمه قرآن ) به زبانهاي عربی ، فارسی و انگليسی.

دارای صفحه كليد مجازی برای جستجو.

حاوی چندين نرم افزار زيبا و پر كاربرد قرآنی.

تلاوتهاي قرآنی زيبا.

دارای قابليت بررسی آماری در متن قرآن.

بررسی موضوعی تعدادی از آيات قرآنی.

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩