پايگاههاي قرآنی
پايگاه جستجو گر سايت های قرآنی

پايگاه جستجو گر سايت های قرآنی نمايشگاه تخصصی قرآن كريم

آدرس سايت :                                   www.quransite.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

امكان جستجوی سايت از ميان بانك سايتهای قرآنی موجود در پايگاه با كليد واژه .

معرفي قريب به 100 سايت فعال در زمينه قرآن .

امكان اضافه كردن سايت به بانك سايتهاي قرآنی .

سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩