پايگاههاي قرآنی
پايگاه جامعه مجازی تدبّر در قرآن كريم

پايگاه جامعه مجازی تدبّر در قرآن كريم

آدرس سايت :                                         www.tadabbor.org

مهمترين ويژگی های پژوهشی سايت :

متن قرآن كريم .

ارائه ترجمه و تفسير قرآن كريم .

امكان مقايسه بين ترجمه های مختلف با باز شدن پنجره های مختلف براي هر ترجمه .

بانك فايلهای صوتی تدبر در قرآن كريم .

پرسش و پاسخ های مذهبی .

2 دوره ترتيل قرآن كريم .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩