پايگاههاي قرآنی
پايگاه جامع قرآنی ايكا

پايگاه جامع قرآنی ايكا

آدرس سايت :                                                           www.iyqa.ir

مهمترين ويژگي های سايت :

متن قرآن كريم .

متن 12 ترجمه از قرآن كريم به زبان فارسی و غير فارسی .

بانك سوالات قرآنی .

معرفي چهره های قرآنی،شامل،قاريان،حافظان،مترجمين ،مفسرين و خطاطان .

درسهای آموزشي قرآن شامل حفظ روخواني روانخواني وقف و ابتداء .

3 دوره ترتيل قرآن .

مقالات قرآنی .

معرفي زيبای ويژگی های سور قرآنی به شيوه ای نو .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩