پايگاههاي قرآنی
پايگاه ترجمه قرآن به زبان انگليسی

پايگاه ترجمه قرآن به زبان انگليسی

آدرس سايت :www.quran.al-islam.org                                                        

مهمترين ويژگی های سايت :

متن قرآن كريم با قابليت جستجو .

ارائه چندين ترجمه مختلف از قرآن كريم به زبان انگليسی .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩