پايگاههاي قرآنی
پايگاه پرسمان قرآن

پايگاه پرسمان قرآن

آدرس سايت :www.porsemanequran.com                                  

مهمترين ويژگی های  سايت :

بانك پرسش و پاسخ با بيش از 1000 پرسش قرآنی .

امكان دانلود نرم افزار پرسمان بدون مرز كه شماره هشتم آن برای قرآن تدوين شده است .

بانك مقالات قرآنی .

كتابخانه اسلامی با بيش از 2400 كتاب الكترونيكي .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩