پايگاههاي قرآنی
پايگاه اينترنتی عروۀ الوثقی

پايگاه اينترنتی عروۀالوثقی ( شبكه قرآنی اينترنتی افغانستان )

آدرس سايت :                                                             www.orvah.com    

www.quran.af                                                                                                                                                                                                                      

مهمترين ويژگی های سايت :

پايگاه قرآن پژوهی ارائه كننده مباحث قرآنی به 14 زبان زنده دنيا .

متن قرآن .

ترجمه قرآن به زبانهای فارسی دری و پشتو و 27 زبان زنده و گوناگون دنيا .

كتابخانه قرآنی شامل صدها كتاب .

مقالات قرآنی .

كتابشناسي قرآنی .

معرفی تحقيقات اروپائی در باره ترجمه قرآن كريم .

تفسير موضوعی قرآن كريم .

موضوع شناسی قرآنی برای محققين و نويسندگان .

تلاوت های ماندگار با صدای اساتيد مشهور جهان، قاريان مصری ، افغانستان، ايران و كشورهای اسلامی .

درسهای آموزش صوت و لحن قرآن كريم.

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩