پايگاههاي قرآنی
پايگاه اينترنتی شهر قرآن

پايگاه اينترنتی شهر قرآن

آدرس سايت :                                                       www.qurancity.ir                                                                                                             

مهمترين ويژگی های سايت :

كتابخانه قرآنی با بيش از 130 جلد كتاب  .

دانشنامه اينترنتی قرآن شامل بيشتر از 80 گروه و زير گروه و بيش از 7000 مقاله قرآنی .

معری مراكز و سازمان های اسلامی بين المللی .

دارای تالار گفتگوی قرآنی در موضوعات مختلف قرآنی با بيش از 6000 موضوع قرآنی و بيش از 50000 مدخل ( تايپك ) .

 

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩