إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِيراً ﴿الإسراء، 9﴾ - وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ﴿الإسراء، 82﴾
شرایط نگارش مقاله

شرایط و راهنمای نگارش مقاله

نكته‌ها و شرایط کلی مقاله

1. محتوای مقاله در راستای دانش تفسیر، معارف و علوم قرآنی، با موضوعات مطرح شده از سوی دوفصلنامه باشد؛

2. علمی، تحقیقی و مستند باشد؛

3. با نثر معیار و رعایت اصول نگارشی باشد؛

4. دارای اطلاعات کتاب‌شناختی معتبر باشد؛

5. پیش از این در هیچ نشریهای به چاپ نرسیده و یا به‌ طور هم‌زمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد؛

6. حداقل در 5 و حداکثر در 20 صفحه 250 کلمهای تنظیم شده باشد؛

7. پس از تایپ (در محیط wordو با قلم لوتوس 14) در برگه 4Aو همراه با سیدی مربوط، به دفتر مجله فرستاده شود؛ یا فایل آن به نشانی پست الکترونیکی مجله ارسال گردد؛

8. مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش، تدوین شده باشد؛

9. مقالات مندرج صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان است؛

10. حق رد یا قبول مقاله و نیز ویرایش و تلخیص آثار ارسالی برای مجله محفوظ است.

راهنمای نگارش مقاله

1. ساختار مقاله شامل موارد زیر باشد:

الف) عنوان مقاله؛ روشن، گویا، جامع، مانع و تا حد امکان مختصر و ناظر به محتوا و مشیر به مسئله باشد؛

ب) درج نام نویسنده یا نویسندگان؛ (به علاوه مرتبۀ علمی، محل خدمت، نشانی و کد پستی محل سکونت، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک)؛

ج) چکیدۀ مقاله؛ متنی کوتاه حداکثر 150 کلمه که در بردارندۀ مسئلۀ اصلی، شیوۀ تحقیق و اهم نتایج و نوآوریهای مقاله باشد؛ به همراه داشته باشد؛

د) کلیدواژگان؛ واژههای اصلی و کانونی مقاله، بین 4 تا 10 واژه در بر میگیرد؛

هـ) متن مقاله؛ مقدمه (شامل تشریح مسئله، اهمیت، پیشینه، روش و فرضیه)، بدنۀ اصلی مقاله و نتیجۀ آن ‌را شامل می‌شود؛

و) منابع فارسی و لاتین به‌ طور جداگانه و به‌ صورت الف‌بایی در پایان مقاله آورده شود؛

2. پاورقیِ توضیحی در انتهای مقاله آورده شود؛

3. روش ارجاع به‌ صورت ارجاع درون‌متنی است؛ نام نویسنده، نام تألیف، شمارۀ جلد و شمارۀ صفحه؛ برای نمونه: (امام خمینی، تحریرالوسیله ، 2: 72)؛ (بقره: 124)؛ (نهج البلاغه: حکمت 7).

4.     پس از تمام ارجاعات، مشخصات منبع به‌ طور کامل ذکر میگردد و از به ‌کار بردن کلماتی مانند «همان»، «همو»، «پیشین»، «ibid» و نظایر آنها خودداریشود؛

5.     منابع در پایان مقاله به این‌ صورت آورده شود:

الف) کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. نام کتاب، نام مترجم یا مصصح، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار؛ مثال: معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی التمهید،1381.

ب) مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمارۀ نشریه؛ مثال: شاملی، نصرالله، «زبانشناسی و اخلاق‌ عرفانی»،  فصلنامۀ تخصصی‌ اخلاق، ش30.

ج) مجموعه مقالات یا دایرة ‌المعارفها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، «عنوان مقاله»، نام مجموعه، نام ویراستار، محل نشر، نام ناشر، شمارۀ جلد، تاریخ انتشار؛

د) نسخۀ خطی: زاهدرواجکی، سیف‌الدین ‌ابونصر احمد بن‌ حسین (ف 549ق)، لطائف التفسیر، مشهد: کتاب‌خانۀ آستان قدس رضوی، نمره مسلسل 466[نسخه خطی]، تألیف: 519ق، تاریخ کتابت: 881ق.

نکته: در صورت عدم رعایت شیوه‌‏نامه، نشریه برای چاپ آن تعهدی ندارد....