إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِيراً ﴿الإسراء، 9﴾ - وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ﴿الإسراء، 82﴾
آيين نامه سطح ٣

آیین نامه آموزشی و پژوهشی (سطح 3)

مرکز آموزش و تخصصی تفسیر و علوم قرآن

 

فصل اول

تعریف دورۀ تخصصی سطح (3)

ماده1. دوره تخصصی سطح(3) دوره‌ای آموزشی در یکی از رشته‌های مصوب علوم اسلامی می‌باشد که طلبه پس از گذراندن سطح (2) جهت تقویت پایه علمی و تخصصی خود وارد این دوره می‌شود.

فصل دوم

ماده2. کلیه پذیرفته شدگان نهایی مراکز تخصصی موظفند در زمان اعلام شده از مرکز مربوطه جهت ثبت نام و انتخاب واحد به آموزش مرکز مراجعه نمایند.

ماده3. کلیه دانش پژوهان موظفند در هر نیمسال در مدت زمانی که توسط آموزش مراجعه نمایند. عدم مراجعه بدون عذر مرجه موجب محرومیت از تحصیل در همان ترم می‌گردد و عدم مراجعه در دو نیمسال موجب محرومیت از تحصیل می‌شود.

تبصره: مدت زمان محرومیت جزو مدت مجاز تحصیل محسوب می‌شود.

فصل سوم

« نظام آموزشی »

ماده4. آموزش در دورۀ تخصصی سطح(3) مبتنی بر نظام واحدی است و ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود و قبولی یا عدم قبولی دانش پژوه در یک درس به همان درس محدود خواهد شد.

ماده5. هر واحد درسی مقدار یا میزان درسی است که مفاد و محتوای آن به صورت نظری 16 ساعت و به صورت عملی یا مطالعاتی 32 ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی محاسبه می‌شود.

ماده6. هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم سال تحصیلی و هر نیم سال تحصیلی شامل 16 هفتۀ آموزشی و دو هفته برای امتحانات است.

تبصره1: در صورتی که در یک مادۀ درسی به علت برخورد با تعطیلات رسمی تعداد جلسات برگزار شده به گونه‌ای باشد که ارائه محتوای درسی را با مشکل مواجه سازد آموزش موظف است این نقیصه را با برگزار نمودن جلسات جبرانی ترمیم نماید.

تبصره2: در صورتی که تعداد جلسات برگزار شده در یک مادۀ درسی به علت پدید آمدن مشکل برای استاد کمتر از نصف حد نصاب لازم باشد آموزش موظف است استاد دیگری را برای ادامه درس انتخاب و دعوت نماید و در غیر این صورت آن مادۀ درسی نیمه تمام تلقی شده و می بایست آن درس در  ترم های بعدی ادامه یابد.

ماده7. مراکز تخصصی می تواننددر هر سال تحصیلی یک دوره تابستانی برگزار نمایند که مدت آن 6 هفتۀ آموزشی و تعداد واحدهای ارائه شده حداکثر 7 واحد درسی خواهد بود.

ماده8. تعیین ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها روش تدریس جابجا کردن ریز مواد در یک درس و انتخاب منابع بر عهدۀ مراکز تخصصی است.

فصل چهارم

«واحدهای درسی و طول مدت تحصیل»

ماده9. تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن دورۀ تخصصی سطح(3) به میزان 74 واحد درسی است که حداکثر در شش نیمسال تحصیلی ارائه می‌گردد.

ماده10. دانش پژوهانی که بدون گذراندن سطح (2) مستقیماً وارد سطح 3 می شوند می بایست افزون بر 74 واحد مذکور در ماده9 25واحد درسی دیگر را به عنوان پیشتاز بگذرانند.

ماده11. هر دانش پژوه می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 18 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره1: در آخرین نیمسال تحصیلی دانش پژوه از رعایت شرط فوق الذکر معاف است.

تبصره2: در صورتی که دانش پژوه برای فراغت از تحصیل تنها دو درس باقیمانده داشته باشد با موافقت آموزش و هماهنگی با استاد مربوط می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

فصل پنجم

«حضور و غیاب»

ماده12. حضور دانش پژوه در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانش پژوه درهر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند که در این صورت نمرۀدانش پژوه در آن درس صفر منظور می‌گردد.

تبصره1: در هر درس بیش از سه شانزدهم گردد ولی غیبت وی موجه تشخیص داده  شود آن درس حذف می‌شود در عین حال در چنین وضعیتی رعایت حد نصاب 8 واحد در طول نیمسال برای دانش پژوه الزامی است اگر چه نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی او محسوب می‌گردد.

تبصره2: چنانچه دانش پژوه در دو هفته اول هر نیمسال درسی را حذف نماید غیبت های آن در درس اضافه شده محاسبه می‌گردد.

ماده13. تأخیر در جلسات درس بیش از 10 دقیقه و همچنین تأخیر کمتر از ده دقیقه در سه جلسه یک ساعت غیبت محسوب می‌گردد.

ماده14. غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزلۀ گرفتن نمرۀ صفر در آن درس است. در صورت غیبت موجه معاونت آموزش در حد امکان با هماهنگی استاد مربوطه امتحان جداگانه بعمل می آورد و در غیر این صورت می بایست در ترم های بعدی در کلاس آن درس شرکت نماید.

ماده15. غیبت در جلسات درس و امتحان در موارد زیر موجه محسوب می‌گردد:

الف) بیماری خود یا خانواده با ارائه گواهی از پزشک

ب) فوت بستگان درجه یک خود و یا همسر

ج) سایر موارد به تشخیص شورای آموزشی مرکز مربوطه خواهد بود.

فصل ششم

« حذف و اضافه و مرخصی اضطراری »

ماده16. دانش پژوه می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر را اضافه یا حذف نماید مشروط بر آن که تعداد واحدهای انتخابی وی از حداکثر و حداقل مقرر کمتر و بیشتر نشود.

تبصره: حذف و اضافه فوق شامل مراکزی است که دانش پژوه در آنها دارای اختیار در انتخاب واحد باشد.

ماده17. در صورت اضطرار دانش پژوه می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درس های خود را با تأیید شورای آموزشی مرکز حذف نماید مشروط بر آن که تعداد واحدهای باقیماندۀ وی از حداقل مقرر کمتر نباشد.

ماده18. هر دانش پژوه در طول دوره تحصیلی در صورت ضرورت با تشخیص و تأیید شورای آموزشی مرکز می تواند حداکثر دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی اضطراری استفاده کند و مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانش پژوه محسوب نخواهد شد.

تبصره: در صورتی که دانش پژوه بدون کسب موافقت مرکز حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید از ادامۀتحصیل محروم می‌شود.

فصل هفتم

« ارزیابی پیشرفت تحصیلی»

ماده19. ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش پژوه در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس تحقیق درسی و نتیجۀ امتحان پایان نیمسال صورت می گیرد و شورای آموزشی و استاد در هر درس مرجع ارزیابی دانش پژوه درآن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس به استثنای واحدهای علمی الزامی است.

ماده20. نمرات دانش پژوه درهر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود.

تبصره: این نمره از تاریخ اعلام به آموزش مرکز تنها به مدت دو هفته جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی با نظر استاد مربوطه قابل تغییر است.

ماده21. حداقل نمرۀ قبولی در هر درس 14 است. بر این اساس در صورتی که دانش پژوه نتوانست نمره قبولی را کسب نماید ملزم به شرکت مجدد در کلاس و امتحان آن درس می‌باشد. چنانچه بازهم نتواند نمره قبولی را کسب نماید موظف است برای آخرین بار در کلاس و امتحان آن درس شرکت نماید.

تبصره: چنانچه دانش پژوه در یک ترم در سه ماده درسی نمره کمتر از 14 کسب کند ادامه تحصیل وی با تشخیص شورای آموزشی مرکز مربوطه است.

ماده22. استاد موظف است گزارش نمرۀ نهایی هر درس را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به آموزش مرکز تسلیم نماید.

ماده23. آموزش هر مرکز موظف است نمرات دانش پژوه را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال به دانش پژوهان اعلام نماید.

ماده24. در پایان هر نیمسال تحصیلی و نیز در پایان دورۀ تحصیلی میانگین نمرات دانش پژوه در کارنامۀ آموزشی درج می‌شود. برای محاسبۀ میانگین نمرات تعداد واحدهای هر درس در نمرۀ آن درس ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضرب ها در تمام دروسی که دانش پژوه برای آنها نمره گرفته است بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می‌شود (اعم از قبولی و ردّی).

ماده25. میانگین نمرات دانش پژوه (اعم از قبولی و ردّی) در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از15 باشد در غیر این صورت نام نویسی دانش پژوه در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود که این امر به اطلاع او رسانده شود.

تبصره1: دانش پژوه مشروط در نیم سال بعد نمی تواند بیش از سه چهارم واحدهای ارائه شده انتخاب نماید مگر اینکه نیمسال آخرسال تحصیلی او باشد.

تبصره2: در صورتی که میانگین نمرات دانش پژوه در دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متوالی متناوب کمتر از14 باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامۀ تحصیل محروم می‌شود.

تبصره3: کارنامه تحصیلی دانش پژوهی که به دلیل مشروطیت از ادامه تحصیل محروم گردیده در صورتی که دریکی از رشته های تخصصی پذیرش گردد معتبر و قابل استفاده است.

فصل هشتم

«پذیرش واحدهای درسی»

ماده26. پذیرش دروسی که دانش پژوه قبلاً آنها را در دیگر مراکز آموزش حوزوی یا حوزوی مشمول آئین نامه شورای عالی حوزه گذرانده است تنها جهت عدم شرکت در کلاس مربوطه با رعایت شرایط زیر مجاز است:

الف) مرکز آموزش قبلی و کارنامه تحصیلی دانش پژوه مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم باشد.

ب) تطبیق سرفصل های درس گذرانده شده دانش پژوه با دروس مرکز تخصصی به تشخیص شورای آموزشی هر مرکز اشتراک محتوایی داشته باشد.

ج) نمرۀ هر یک از دروس کمتر از 14 نباشد.

فصل نهم

«تحقیقات در دوره آموزشی»

ماده27. هر دانش پژوه در هر ترم تحصیلی به استثنای دو ترم آخر یک پژوهش الزامی به معاونت پژوهش تحویل نماید.

تبصره1: موضوع تحقیقات از طرف معاونت پژوهش اعلام می‌شود.

تبصره2: ارائه موضوع تحقیقات از طرف استاد با هماهنگی معاونت پژوهش بلامانع است.

ماده28. هر تحقیق در هر ترم یک واحد درسی محسوب می‌شود و نمره آن در کارتکس معاونت پژوهش ثبت شده و در آخر سال به معاونت آموزشی جهت درج در کارنامه ارسال می‌گردد.

تبصره1: به دانش پژوهی که تحقیقات خود را در زمان مقرر بدون عذر موجه ارائه نکند نمره صفر تعلق می گیرد.

فصل دهم

« پایان نامه و فراغت از تحصیل»

ماده29. سه واحد درسی به پایان نامه دانش پژوهان سطح(3) اختصاص دارد. دانش پژوه پس از گذراندن دروس و تدوین پایان نامه به دریافت دانشنامۀ تحصیلی سطح(3) نایل می‌گردد تمامی مراحل پایان نامه از جمله تعیین استاد راهنما و استاد مشاور انتخاب موضوع و جلسۀ دفاعیه در مرکز تخصصی برگزار خواهد شد.

تبصره1: دانش پژوه در صورتی می تواند موضوع رساله علمی خود را اخذ نماید که حداقل 48 واحد درسی را گذرانده باشد.

آیین نامه فوق مشتمل بر 29 ماده و 17 تبصره به تصویب نهایی رسید

 

 

آئین نامه اجراوی پژوهشی سطح 3

در اجرای ماده 28 آئین نامه آموزشی سطح3 مراکز تخصصی مبنی بر لزوم انجام تحقیق متناسب رشته مورد تحصیل(توسط قرآن پژوهان) آئین نامه به شرح زیر تنظیم می‌گردد.

ماده1- قرآن پژوهان در هر نمیسال تحصیلی (حداقل چهار ترم تحصیلی) ملزم به انجام یک کار تحقیقی و تحویل به معاونت پژوهشی هستند(به استثنای دو ترم آخر)

تبصره- در صورتی که دوره تحصیلی قرآن پژوهان بیش از6 ترم شود به تناسب تحقیق اضافه شده بدون احتساب و درج در مجموعه واحدها.

ماده2-معاونت پژوهش موطف است همزمان با انتخاب دروس تعدادی از موضوعات تحقیقی متناسب را جهت اطلاع و انتخاب قرآن پژوهان در محل مناسب نصب نماید.

تبصره- قرآن پژوه نمی تواند خارج از لیست مذبور موضوع انتخابی خود را به معاونت پژوهش پیشنهاد نماید.

ماده3- موضوع انتخابی تحقیق قرآن پژوه پس از بررسی و تصویب توسط معاونت پژوهش به وی اعلام می‌شود.

ماده4- قرآن پژوه موظف است از زمان انتخاب واحدهای درسی حداکثر تا دو هفته موضوع تحقیق خود را ارائه دهد.

تبصره-چنانچه قرآن پژوه موضوع تحقیق خود را در موعد مقرر انتخاب نکند معاونت پژوهش موضوعی را برای وی تعیین می نماید .

ماده5- صفحات هر تحقیق در نک نیمسال تحصیلی حداقل25 و حداکثر30 صفحه خواهد بود (صفحه 250 کلمه ای تایپ شده.)

ماده6- زمان تحویل نهایی تحقیقات در هر نمیسال تا شروع امتحانات همان ترم خواهد بود.

ماده7- در صورت عدم ارائه تحقیق در زمان مقرر بدون عذر موجه نمره صفر منظور شده و در کارنامه تحصیلی ثبت می‌گردد.

تبصره1- تشخیص موجه بودن عذر برعهده شورای پژوهش مرکز می‌باشد.

تبصره2- با هماهنگی معاونت پژوهش مدت مقرر تا سه هفته قابل تمدید است و به ازای هر هفته5 امتیاز از مجموع امتیازات کسر خواهد شد.

ماده8- معاونت پژوهش موظف است جهت نظارت بر حسن اجرای تحقیقات اساتیدی را جهت مشاوره معرفی نماید و ساعات مشاوره را ابلاغ نماید.

ماده9- هر پژوهش بر مبنای 100 امتیاز ارزیابی می‌شود.

تبصره: اعتراض به امتیاز پژوهش تابع آئین نامه آموزشی است.

ماده10- پژوهش های ممتاز مورد تشویق قرار گرفته و معرفی خواهد شد.

ماده11- این آئین نامه از زمان تصویب برای همه دوره های تحصیلی لازم الاجرا است.

آئین نامه فوق در 11 ماده و 6 تبصره در جلسه 25/11/84 شورای علمی مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن بررسی و به تصویب اعضاء رسید.