پايگاههاي قرآنی
علم و دين

پايگاه‌هاي حوزه دين

علم و دين

اقتصاد اسلامي

www.eghtesad-e-eslami.org

انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

http://islamicec.ir

انجمن روان شناسی اسلامی حوزه

www.isl-psychology.ir

انجمن مديريت اسلامي حوزه

http://soim.ir

انجمن مطالعات سياسي حوزه

www.psas.ir

بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه

www.suqr.ir

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

www.isca.ac.ir/cpt

تارنمای قرآن شناسی

www.quranology.com

جنبش نرم افزاري و توليد علم

www.danaee.com

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩